"
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
SPÅRVÄGEN SIMFÖRENING
Gemenskap - Engagemang - Vilja - Glädje - Kamratskap - Respekt

Stadgar Spårvägen Simförening

Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2019-03-13
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2017-03-07.
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2016-03-09.
Stadgar beslutade vid årsmöte 2009-03-02.
Stadgar beslutade vid extramöte 1991-05-22.

 

Spårvägen Simförening bildades vid extramöte den 22 maj 1991 och har sin hemort i Stockholms kommun. (Föreningens ursprung är som sektion i Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening sedan 19 februari 1946)

 

Stadgar för Spårvägen Simförening 20190313

 

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrott i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att
verka för allas möjlighet till social och idrottslig utveckling
Föreningen ska bedriva simidrott.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
2 § Föreningens namn och hemort
Föreningens fullständiga namn är Spårvägen Simförening
Föreningens organisationsnummer är 802016-1280
Föreningen har sin hemort/säte i Stockholms kommun
3 § Sammansättning och tillhörighet
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Föreningen är medlem i
• Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening, se vidare 7 kap 2 §.
• Svenska Simförbundet (SF) och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund
(RF) och SISU Idrottsutbildarna.
• Stockholms Simförbund (SDF) och är därmed ansluten till Stockholms Idrottsförbund
(DF).
• Svenska Parasportförbundet (SPF) och är därmed ansluten till Stockholms
Parasportförbund (SDF).
• Svenska Triathlonförbundet och är därmed ansluten till Distrikt Öst (SDF).
• Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) och är därmed ansluten till Dövidrott Östra (SDF).
Föreningen ska följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att
ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den
31 december.
6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till
styrelsen.
7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av
dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i
stället avgöras i enlighet med vad som anges i 1 kap 9 §.
9 § Tvist
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller
RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning
är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för
Idrottens skiljenämnd. Följande ska gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera
parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan
parterna.
10 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas
till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m.
ska arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas
vederbörande SF.

 

2 KAP FÖRENINGENS MEDLEMMAR
1 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskapet gäller tillsvidare.
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan
om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens
intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska
personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de
omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den
medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från
dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor till
vederbörande SF enligt reglerna i RF:s stadgar.
2 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, samt följa i 1
kap 3 § (Tillhörighet) nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i
syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande
föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av
personuppgifter som beslutats av föreningen,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer
av 6 kap 2 §,
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
3 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.
För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s
godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som är organiserat för
att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen
delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
4 § Utmärkelser
Medlem kan av föreningens styrelse föreslås till ständig medlem eller till andra utmärkelser
enligt gällande "Bestämmelser för utmärkelser".
Beslut fattas av föreningens styrelse.
Utomstående person kan även föreslås till hedersmedlem om denne gjort föreningen stora
tjänster.
5 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen.
6 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning
får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst
14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för
överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den
berörde.
7 § Överklagande
Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor till vederbörande SF enligt reglerna i RF:s stadgar.
8 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då
beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

3 KAP ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor
före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och
förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i
kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar
finns tillgängliga.
2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vårdnadshavare har rätt att
företräda sina omyndiga barn.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem, som under året uppnår en ålder av 16 år och som för det löpande eller det
föregående kalenderåret erlagt stadgad medlemsavgift, har vid val och fattande av beslut i
föreningen yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.
Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.
Vårdnadshavare som företräder sina omyndiga barn får inte delta i beslut om ansvarsfrihet
eller vid val av revisorer.
5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det gånga
året
9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året
10. Fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
14. Val av styrelseledamöter för en tid av två̊ år
15. Val av styrelseledamot/-möter för en tid av ett år
16. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
17. Val av två̊ revisorer för en tid av ett år
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Fastställande av förändring av stadgar, efter förslag från styrelsen
20. Övriga ärenden föreslagna av styrelsen
21. Motioner som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen av
enskild medlem
22. Övriga frågor, vilka inte kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen
23. Årsmötet avslutas
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen
eller till revisor i föreningen.
7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna
på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras
på föreningens hemsida och anslås på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista
behandlas.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i

3 kap 3 § och 4 §.
8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap 9 § första stycket och 1 kap 11 § nämnda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut
eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
9 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

 

4 KAP VALBEREDNINGEN
1 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet
övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas
representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen ska senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet ska valberedningens förslag vara tillgängligt för
röstberättigade medlemmar.

 

5 KAP REVISON
1 § Revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före
årsmötet.

 

6 KAP STYRELSEN
1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika
fördelat mellan kvinnor och män, dock minst två kvinnor och minst två män.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning
inom styrelsen.
2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta
arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den
utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap 1 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordförande är föreningens officielle representant.
Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordförande
förhinder ska vice ordförande träda in i dennes ställe.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
3 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Till varje styrelsemöte kallas de ledamöter valda från senaste årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet kallade
är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens mötesdeltagare är ense
om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom
ombud.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig (e-post) omröstning eller vid
telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Om särskilt protokoll inte
upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och
utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

 

7 KAP ÖVRIGT
1 § Verksamhetsdokument
Styrelsen i föreningen har beslutat om ett antal dokument (policys) som föreningens
medlemmar förväntas följa i samband verksamhet som är knuten till föreningen. Dessa
dokument ska finnas publicerade på föreningens hemsida.
2 § Medlemskap
Simföreningen är medlem i Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening
(Spårvägen). Detta medför rättigheter att företräda Spårvägen i officiella sammanhang.
Föreningen är skyldig att använda Spårvägens namn, de emblem, färger och andra symboler
som är specifika för Spårvägen i tävlings- och andra idrottssammanhang

 
 
SAMARBETSPARTNERS